چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396
10:50 تا 11:20
سخنرانی
دکتر اکبر شاهسوند: دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
A Glance At Natural Gas Resources And Its Processing Techniques
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396
11:20 تا 11:50
سخنرانی
مهندس رضا محتشمی پور : رئیس دفتر توسع صنایع تکمیلی شرکت ملی پتروشیمی
محدودیت های توسعه صنایع کوچک در مناطق کمتر توسعه یافته
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1396
09:15 تا 09:45
سخنرانی
دکتر علی نخعی پور : دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
بررسی حساسیت های ساختاری در واکنش های کاتالیست های ناهمگن